ඔබට ගැළපෙනම සුහද මාරුව ඉක්මනින් ආරක්ශිතව නොමිලේ සොයා ගන්න.

ඔබට ගැළපෙනම සුහද මාරුව ඉක්මනින් ආරක්ශිතව නොමිලේ

සොයා ගන්න.

Play Video
  1. App එක download කර ගන්න Google Play button එක click කරන්න
  2. සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වන්න
  3. Transfer ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවා submit කරන්න
  4. ඔබට ගැලපෙන ඉල්ලීමක් ස්වයංක්‍ර්‍රියව App එක මගින් සොයා දුන් පසු ඒ හා සම්බන්ද වන්න